Namibia Winter 2016 - Page 2

 

14.02. We are visiting Natalia and her family in Kuisebmond, Walvisbaai.  Sylvi is holding Natalia's little daughter Lilia.
14.02. Vi besøker Natalia og familien hennes i Kuisebmond, Walvisbaai.  Sylvi har lille Lilia, datra til Natalia  i fanget.
 
14.02. Now it's Hilde's turn to hold the sweet little girl while she is wearing a real African hat.
14.02. Nå er det Hildes tur til å holde den søte lille jenta mens hun har på seg en skikkelig Afrika hatt.
 
15.02. Dentist time!  Why not, we're here and we have the time - and..it's a tiny bit cheaper than in Norway.
15.02. Tannlege tid!  Hvorfor ikke, vi er her og vi har tida - og..så er det jo litt billigere enn i Norge.
 
17.02. Mile 8 outside Swakopmund.  Mark took us shark fishing and we spent a lovely afternoon on the beach trying to catch sharks and other species.  We caught one tiny shark but something significantly larger pulled the line for about 10 minutes before it decided to let the bait go.
17.02. Mile 8 utafor Swakopmund.  Mark tok oss med på haifisketur og vi tilbragte en flott ettermiddag på stranda. Vi fikk en liten hai men noe betydelig større dro ut snøret i 10 minutter før det slapp agnet.
 
18.02. Hilde and a Herero woman in her traditional outfit.  The outfit looks very warm to wear in the sunshine.
18.02. Hilde og ei Herero dame i "bunad".  Det ser veldig varmt ut i solskinnet.
 
18.02. On our way to Tiger Reef restaurant on the beach to watch the sun setting and getting something to eat.  It's very windy but still we could spot a couple of guys diving for crayfish.
18.02. På vei til Tiger Reef restaurant på stranda for å se på solnedgangen og finne noe å spise.  Det er sterk vind men likevel kunne vi se et par karer som dykket etter languster.
 
20.02. Time to go camping in the desert with Sigrid and Berti.  They took us to Nakluft national park. We found a nice spot to camp a few km from a waterhole.
20.02. På tide å dra på campingtur med Sigrid og Berti.  De tok oss med til Nakluft nasjonalpark. Vi fant en fin plass noen km fra et vannhull.
 
21.02. Morning!  Sylvi and Hilde are still sleeping.  We slept in "open" tents so we could watch the moon and the stars in the sky. There were many weird sounds during the African night...
21.02. Morgen! Sylvi og Hilde sover fremdeles.  Vi sov i "åpne" telt slik at vi kunne se månen og stjernene på himmelen.  Det var mange rare lyder i den afrikanske natta..
 
21.02. Breakfast and we are breaking camp.  It's time for a gamedrive.  This area is full of oryx, zebras, springboks and the occasional giraffe and warthog and hyena.
21.02. Frokost og vi bryter opp leieren.  På tide med en gamedrive.  Dette området er fult av oryx, zebra, springbok og en og annen sjiraff og vortesvin og hyene.
 
21.02. We were lucky enough to meet a family of tall horses!
21.02. Vi var så heldige at vi traff på en familie med høye hester!
 
21.02. We stopped several interesting places on our way back to Swakopmund.  The rain and a lot of weather have formed these rocks.
21.02. Vi stoppet flere interessante plasser på vei tilbake til Swakopmund.  Regn og masse vær har formet disse steinene.
 
23.02. We are on our way to Fish River Canyon in southern Namibia.  We saw a lot of wildlife in the green valleys during the 2 hour drive from Keetmanshoop to the canyon.
23.02. Vi er på vei til Fish River Canyon i sørlige Namibia.  Vi så masse ville dyr i de grønne dalene under den 2 timer lange kjøreturen fra Keetmanshoop til kløfta.
 
23.02. Fish River Canyon - the river has cut it's way through the landscape during millions of years.  The view was breathtaking.
23.02. Fish River Canyon - elva har skåret seg vei gjennom terrenget gjennom millioner av år.  Utsikten var fantastisk.
 
23.02. Yes, we are happy!
23.02. Ja, vi er lykkelige!
 
24.02.  We popped over to the cheetahs in the afternoon to see the feeding and to pet them - yeah, big pussycats. Tonight we're off to Cape Town.
24.02. Vi stakk over til cheetaene på ettermiddagen for å se på at de blir matet - ja, de er store pusekatter.  Ikveld skal vi reise til Cape Town.
 
25.02. Cape Town at last!  We spent 15 hours on the bus from Keetmanshoop to Cape Town.  Andrew picked us up at the bus station and took us to the hotel on the Waterfront.
25.02. Endelig i Cape Town!  Vi tilbragte 15 timer på bussen fra Keetmanshoop til Cape Town.  Andred plukket oss opp på bussterminal og tok oss til hotel på Waterfront.
 
25.02. On our way to Table Mountain - what a spectacular mountain.  It's one of the 7 wonders of the world.
25.02. På vei til Table Mountain - for et fantastisk fjell.  Det er en av verdens 7 underverker.
 
25.02. A view to the peninsula; the Atlantic Ocean.
25.02. Utsikt mot halvøya; Atlanterhavet.
 
25.02. 3 tourist with Cape Town in the back ground. Fortunately the weather was clear so we could see everything.
25.02. 3 turister med Cape Town i bakgrunn.  Heldigvis var det klarvær så vi kunne se alt.
 
25.02. In the evening we had dinner with Elmarie who happened to be in C.T.  We met Elmarie and her husband in Swakopmund last year.
25.02. På kvelden hadde vi middag med Elmarie som tilfeldigvis var i C.T.  Vi traff Elmarie og mannen hennes i Swakopmund ifjor.
 
26.02. Waterfront Cape Town - lots of restaurants, people, tour offers and happy people!
26.02. Waterfront Cape Town - masse restauranter, folk, turmuligheter og smilende folk!
 
26.02. A view towards Table Mountain - the top is covered by clouds.  It's a good thing we got to go to the top the day before when the weather was clear.
26.02. Utsikt mot Table Mountain - toppen er dekt med skyer.  Bra vi kom oss til toppen dagen før da det var klarvær.
 
26.02. Stellenbosch and wine tasting.  We are at the Simonsig winery, the first winery what was opened to the public.  I am smelling the pinotage grapes.
26.02. Stellenbosch og vinsmaking.  Vi er på Simonsig vingård, den første vingården som ble åpnet for publikum.  Jeg lukter på pinotage druene.
 
26.02. We got to taste 5-10 different white, red and bubbly wines and the guy behind the bar was an expert on wines and thought us a lot about South African wines.
26.02. Vi fikk smake 5-10 forskjellige hvite, røde og bobbleviner og fyren bak baren var en vinekspert og lærte oss en masse om Sørafrikanske viner.
 
26.02. In the mountains outside Cape Town - the scenery is a mixture between Costa Blanca Spain, German valleys and Sandinavia. It is so green!
26.02. I fjellene utafor Cape Town - landskapet er en blanding av Costa Blanca Spania, Tyske daler og Skandinavia.  Det er så grønt!
 
26.02. Evening on the beach north of the city centre.  Table Mountain in the back ground.
26.02. Kveld på stranda nord for bysentrum.  Table Mountain i bakgrunn.
 
26.02. Cape Town at night. This city has a population of 4 million +.
26.02. Cape Town om kvelden.  Denne byen har en befolkning på 4 millioner +.
 
27.02. Doing Cape Town on foot; Long Street with side streets and markets.  There is so much to look at and so little time!
27.02. Vi gjør Cape Town til fots; Long Street med sidegatene og markeder.  Det er så my å se og så liten tid!
 
27.02. Outside our hotel - The City Lodge
27.02. Utafor hotellet vårt - The City Lodge
 
27.02. Braai at the Wallace residence in Cape Town - Andrew and Shannon; the master chefs.
27.02. Braai hos Wallace familien i Cape Town - Andrew og Shannon; master chefs.
 
27.02. Good company, good wines and good whiskies.  What more can we ask for?
27.02. Godt selskap, gode viner og gode whiskier.  Hva mer kan man forlange?
 
27.02. Just eat and enjoy!
27.02. Bare spise og nyt!
 
28.02. Leaving South Africa - soon we will be crossing the border into Namibia.  The bus ride Cape Town - Keetmanshoop = 15 hours.  Never again! he,he
28.02 Vi forlater Sørafrika - snart krysser vi grensa til Namibia. Bussturen Cape Town - Keetmanshoop = 15 timer. Aldri mer! he,he

Namibia page 1    Page 3