Namibia February - March 2014 - Page 2

 

2202 - We're leaving Windhoek, going on the Intercape bus to Walvis Bay.  We stopped at Okahandja, Usakos and Swakopmund.  The bus  arrived Walvis Bay abour 30 minutes late but who cares...
2202 - Vi forlater Windhoek, på vei til Walvis Bay med intercape bussen.  Vi stoppet i Okahandja, Usakos og Swakopmund.  Bussen var ca 30 minutter forsinket men det spiller ingen rolle.
 
 
2202 - We arrived Langholm hotel and were greeted by a smiling Maryke - it was so good to see her again!  This is our room.
2202 - Vi ankom Langholm hotel og ble møtt av en smilende Maryke - det var så godt å se henne igjen!  Dette er rommet vårt.
 
2302 - Our first walkabout in Walvisbaai was along the lagoon and to Anchors restaurant  (the restaurent on the photo is The Raft) to have some oysters - BUT... they were all out of oysters!  So.. we'll have to give it a new try.
2302 - Vår første spasertur i Walvisbaai var langs lagunen og til Anchors restaurant (restaurenten på bildet er The Raft) for å spise østers - MEN... de var tomme for østers! Så.. vi får forsøke igjen.
 
2302 - On our way back we met these two gentlemen who had been fishing - the largest fish was approx 3 kg+ - not bad!
2302 - På veien tilbake traff vi disse to herremennene som hadde vært på fisketur - den største fisken var 3 kg+ - ikke verst!
 
2302 - Strange things can be found in bars in WB.  The bar at the Langholm hotel has this green-yellow Norwegian cap on the wall with the names "Sylvi and René" written on it - hmmmm.. double weird.
2302 - Merkelig saker finnes i barene i WB.  Baren på Langholm hotell har denne cap'en fra Fellskjøpet på veggen med navnene "Sylvi og René" skrevet på den - hmmmm.. dobbelt merkelig.
 
2502 - Sunset - the LagoonWalvisbaai -  a few flamingos in the foreground
2502 - Solnedgang lagunen Walvisbaai -  med noen flamingoer i strandkanten
 
2602 - It's time to go for a quad ride in the desert - Maryke wanted to join, so here she is - first time on a quad in the sand!
2602 - På tide å kjøre quad i ørkenen - Maryke ville være med, så her er hun - første gang på en quad i sanda!
 
2602 - I rode a Grizzly at first but then I handed it over to Maryke, because it had a 300 cc engine and a little more juice than the 250 can-ams.
2602 - Jeg kjørte Grizzly først, men ga den til Maryke, fordi den hadde en 300 cc motor og litt mer guff enn 250 cc can-am'ene.
 
2602 - Maryke just conquered a very steep dune and she is all smile!
2602 - Maryke har overvunnet en bratt sanddyne og hun er bare et stort smil!
 
2602 - Sand, sea, sun and a couple of Norwegian nerds...
2602 - Sand, have, sol og et par norsker nerder....
 
2602 - Almost done with the ride and we are having a sundowner, overlooking the seat.  Just coke for us...
2602 - Vi er nesten ferdige med å kjøre og vi har en sundowner mens vi ser på havet.  Bare cola for oss...
 
2602 - More sundowners - no coke this time.. We're having a good time with Priscilla, Maryke and couple of guys from Aussie and Croatia.
2602 - Flere sundowners - ikke noe cola denne gangen.. Vi har det hyggelig med Priscilla, Maryke og et par karer fra Australia og Kroatia (Rijeka...)
 
2702 - We're visiting our friend Andrew who lives in South Africa but is running his Namibian business out of WB - He cooked us a wonderful meal based on monkfish and we had a dip in his pool as well.  A super evening!
2602 - Vi er på besøk hos Andrew, en venn av oss som bor i Sørafrika men driver sin namibiske avdeling her i WB - Han lagde en nydelig middag basert på breiflabb og vi hadde en svømmetur i bassenget hans også.  En flott kveld!
 
2802 - Our last day in Walvis Bay  - we took Maryke out for lunch and on our way back we saw these beautiful flamingos.
2802 - Vår siste dag i Walvis Bay - vi tok Maryke ut for å spise lunch og på veiene tilbake så vi disse flotte flamingoene.
 
0103 - We've arrived Swakopmund (30 km from WB) and Sigrid had kindly invited us to a braai with her family - this is actually our first braai ever! A braai it different from a Scandinavian bbq - they don't slap the meat on the grill at 6 o'clock and finish eating by 7 - no, it's much more relaxing - it takes the whole evening, which is a good thing.
0103 - Vi har ankommet Swakopmund (30 km fra WB) og Sigrid hadde vært så vennlig og invitert oss til en braai med familien - dette er faktisk vår første braai!  En braai er ikke som skadinavisk grilling - de smeller ikke kjøttet på grillen kl 6 og er ferdig med å spise kl 7 - neida, dette er mye mer avslappenden - det tar hele kvelden, noe som er kjempebra.
 
0103 - Fantastic food and fantastic people!  Thank you for inviting us into your home, Roseners!
0103 - Fantastisk mat og fantastiske mennesker!  Tusen takk for at dere inviterte oss hjem til dere, Roseners!
 
0203 - Our first walkabout in Swakopmund along the sea front.  Swakopmund is a very well kept town.
0203 - Vår første tur langs stranda i Swakopmund.  Swakopmund er en veldig velholdt liten by.
 
0203 - Swakopmund jetty - it's a bit windy in the morning but it is very nice to listen to the waves and smell the ocean.
0203 - Piren i Swakopmund - det er litt vind om morgenen men det er flott å høre på bølgene og lukte havet.
 
0203 - This little seal suddenly apperaed near one of the beaches in Swakopmund.
0203 - Denne lille selen dukket plutselig opp ved en av strendene i Swakopmund. 
 
0203 - Guess this reminds Sylvi of her childhood up in northern Norway - except for the temperature, that is....
0203 - Regner med at dette minner Sylvi om barndommen i nordnorge - bortsett fra temperaturen da......
 
0203 - A little piece of Norwegian history in Swakopmund - a harpoon-gun from a "walvisfanger".  I wonder that Walvis bay means......
0203 - Et lite stykke norsk historie i Swakopmund - en skikkelig harpunsak fra en "walvisfanger".  Lurer på hva Walvis Bay betyr....
 
0303 - Swakopmund hotel - one of the few hotels in Swakopmund with an outdoor pool - why?  Because of the sandstorms, I believe...
0303 - Swakopmund hotel - en av de få hotellene i Swakopmund med utendørs svømmebasseng - hvorfor?  P.g.a. sandstormene, trur eg..
 
0403 - We're visiting a Herero home in the township (Mondesa) - very interesting to learn to know about their lives.
0403 - Vi besøker et herero hjem i township (Mondesa) - veldig interessant å lære om livene deres.
 
0403 - This is what part of the township looks like - the place where the newcomers settle down.. Poor, but people seem to be happy.
0403 - Slik ser en del av township ut - delen der nykommerne slår seg til.. Fattig, men menneskene virker glade.
 
0403 - The leader of the Damara? tribe - an 89 old woman who had a lot of wisdom and had experienced a lot in her life.
0403 - Lederen for damara stammen? - ei dame på 89 år som hadde masse kunnskap og hadde masse livserfaring.
 
0403 - My first fried bug! A caterpillar - it tastes like fried bacon or fried sardine - not too bad actually.
0403 - Mit første stekte insekt!  Ei larve - den smaker som stekt bacon eller stekt sardin - smakte faktisk ikke ille.
 
0403 - Tradional Namibian food - the caterpillars to the right - I tasted it all - no problem. (Pardon my typos - typed under the influence of alcohol...)
0403 - Tradisjonell namibisk mat - larvene er til høyre - jeg smakte på alt - ittno' problem. (Unskyld skriveleifene - skrevet under påvirkning av alkohol...
 
0503 - The Swakopmund aquarium - full of fish  - weird... huh?  And Sylvi is wondering - what does the fish say? The same as the fox?
0403 - Swakopmund akvarium - full av fisk - rart.. hæ?? Og Sylvi lurer - hva sier fisken?  Det samme som reven?
 
0503 - Yes, I see land!!!
0403 - Ja, jeg ser land!!!
 
0503 - We discovered a Navy seal on the rocks and we got quite close to him before he spotted us....
0403 - Vi oppdaget en Navy seal på steinene og vi kom ganske nært før den oppdaget oss...
 

Page 1    Page 3