Namibia February - March 2015 - Page 2

 

250215 - Sylvi is learning a new trade at African Maritime Services in Walvis Bay. 
250215 - Sylvi lærer seg et nytt yrke hos African Maritime Services i Walvis Bay.
 
250215 - Andrew took us on a tour and showed us AMS and what it is all about.  This companty runs like a well oiled machinery. Afterwards we were taken to the port to see the fishing vessels, cranes etc. Thank you all for a very interesting day!
250215 - Andrew tok oss på en omvisning og viste oss hva AMS dreier seg om.  Et meget velfungerende firma sett fra norske øyne.  Etterpå ble vi kjørt til havna for å se fiskebåtene, kranene etc.  Takk alle sammen for en veldig interessant dag!
 
260215 - We decided to have lunch in Henties Bay today - it's only 100 km from Walvis Bay.  We had to drive down to the ships wreck since Sylvi loves to drive in the sand.
260215 - Vi bestemte oss for å spise lunch i Henties Bay idag - det ligger bare 100 km fra Walvis Bay.  Vi måtte kjøre ned til skipsvraket siden Sylvi liker å kjøre i sanda.
 
260215 - This road sign outside Hentiesbaai is just a tiny bit corroded...
260215 - Dette skiltet utenfor Hentiesbaai er bitte litt rustent...
 
260215 - On our last night at the Langholm - Nic, the owner came to have a chat with us and gave us a going away present - a bottle of Amarula!  YEAH!!!!!
260215 - Den siste kvelden på Langholm kom eieren Nic for å ta en prat med oss og han ga oss en avskjedspresang - ei flaske med Amarula!  YEAH!!!!!!!
 
270215 - We've  moved to Swakopmund and we're staying at the Bush Babies Inn close to the seafront - Sylvi is soaking her feet in the not too hot water...
270215 - Vi har flyttet til Swakopmund og vi bor på the Bush Babies Inn i nærheten av sjøen.  Sylvi fukter beina i det ikke altfor varme vannet...
 
280215 - Rooibank (rooi means red in Afrikaans) - 40 km from Walvisbaai on the banks of the Kuiseb river.  Yes, there is a church in the middle of the desert.
280215 - Rooibank (rooi betyr rød på afrikaans)  - 40 km fra Walvisbaai på breddene av elva Kuiseb.  Ja, det finnes en kirke midt i ørkenen.
 
280215 - YEHAAAAAAAAAAA!  Fast moving donkies in the desert.
280215 - YEAHAAAAAAAA! Esler i full fart gjennom ørkenen.
 
280215 - We were shown around the village by a very helpful gentleman.  It must be a very tough life, living out here surrounded by desert and strong winds.
280215 - Vi ble vist rundt i landsbyen av en veldig hjelpsom mann.  Det må være tøft å leve her ute omgitt av ørken og sterk vind.
 
280215 - Sundowner with Natalia, her son and her brother. There was also this weird Norwegian woman in the foreground.  Natalia was our "guide" of the day.
280215 - Sundowner med Natalia, sønnen hennes og broren hennes. Og så var det hun rare norske dame i forgrunnen.  Natalia var dagens "guide".
 
010315 - Braai with the Visser family - good food, good drinks and great company - what more can we ask for!
010315 - Braai med Visser familien - god mat, god drikke og hyggelig selskap - hva mer kan man forlange!
 
010315 - We're having a nice chat with our hosts - and... they have 2 dogs and 2 cats and the dogs could not get enough of my petting hands.
010315 - Vi skravler litt med vertene våre - og... de har 2 hunder og 2 katter og hundene fikk masse kos og klapping av oss.
 
020315 - Sunset in Swakopmund - the clouds are completely black out in the ocean, spitting out lightnings.  Tuesday we are off to Sossusvlei for 2 days.
020315 - Solnedgang i Swakopmund - skyene var helt svarte ute i havet og de spyttet ut lyn.  Tirsdag reiser til Sossusvlei i 2 dager.
 
030315 - On our way to Sossusvlei we saw many of these... and a few zebras and even wild horses - We are staying in Betesda, maybe 90 km ?? from Sossusvlei.
030315 - På veien til Sossusvlei så vi mange slike.....og noen zebraer og til og med ville hester - Vi bor i Betesda, kanskje 90 km ?? fra Sossusvlei.
 
030315 - Solitaire - the first petrolstation after Walvis Bay - I think it's approximately 200 km from Walvisbaai, so it is important to top up the tank.  It's hot here...
030315 - Solitaire - første bensinstasjon etter Walvis Bay - Jeg tror det er ca. 200 km fra Walvisbaai, så det er viktig å etterfylle tanken.  Det er varmt her...
 
030315 - Betesda, our destination for the day.  We are the only guest at the moment so we have the whole place to ourselves!
030315 - Betesda, dagens endestasjon.  Vi er de eneste gjestene for øyeblikket så vi har hele stedet for oss selv!
 
040315 - On our way to Sossusvlei - these people tried to fly even though they were born without wings.
040315 - På vei til Sossusvlei - disse menneskene forsøkte å fly selv om de er født uten vinger.
 
040315 - Sossusvlei - the sand dunes are huge and red.  4X4 vehicles are allowed to drive all the way in but we got stuck in the sand due to crappy front tires.
040315 - Sossusvlei - sanddynene er kjempestore og røde.  4X4 kjøretøyer får lov til å kjøre helt inn men vi ble sittende fast pga dårlige framdekk.
 
040315 - It's better to park here in the shade and take a guided tour..
040315 - Det er bedre å parkere i skyggen og ta en guidet tur..
 
040315 - Back in Betesda - it was 36 degrees C when we returned from Sossusvlei so we welcomed the sight of the pool and a cold one...
040315 - Tilbake i Betesda - det var 36 grader da vi kom tilbake fra Sossusvlei så vi gledet oss over synet av svømmebassenget og "en kallj en.."
 
040315 - In the evening we went to a quad-bike ride in the mountains - it was like a game drive - mountain zebras, oryx, springbok and wild horses "everywhere"
040315 - Om kvelden tok vi en quad tur i fjellene  - det var som en game drive - mountain zebraer, oryx, springbok og ville hester "over alt".
 
040315 - Now, what is she up to now....
040315 - Hva er det hun pønsker på nå da....
 
040315 - What a mighty landscape!  Plains and mountains everywhere, and the setting sun makes this harsh scenery beautiful!
040315 - Et mektig landskap! Sletter og fjell over alt, og solnedgangen gjør dette røffe landskapet til et nydelig skue!
 
040315 - Good night, sun..... see yah tomorrow!
040315 - God natt, sol... ser deg imorra!
 
050315 - Danger - oryxherd crossing!
050315 - Fare - oryxflokk krysser!
 
050315 - Kuiseb river - dry but with a few dams. Norwegian tourist on the move down the hill.
050315 - Elva Kuiseb - tørr men med noen få dammer. Norsk turist på veg ned knausen.
 
050315 - In deep concentration - it's my second day of driving - Sylvi has done all the driving up till yesterday.  Our trip from Betesda to Swakopmund was 372 km - 340 of them on gravel road.
050315 - I dyp konsentrasjon - det er andre dagen jeg kjører - Syllen har kjørt hele tiden fram til igår.  Turen fra Betesda til Swakopmund var 372 km - 340 av dem på grusvei.
 
080315 - After a few relaxing days in Swakopmund we were taken into the desert by Sigrid and Bertie - they took us to Blut Koppe, a "remote" place in Dorob national park where we had a lovely braai.
080315 - Etter noen slappe dager i Swakopmund tok Sigrid og Bertie oss med ut i ørkenen - de tok oss til Blut Koppe, et "øde" sted i Dorob nasjonalpark hvor vi hadde en delig braai.
 
080315 - Lots of good food and good drinks for us to enjoy.
080315 - Masse god mat og masse god drikke for oss å nyte.
 
080315 - These rocks have been shaped by rain, sulphur and wind.
080315 - Disse klippene har blitt formet av stein, svovel og vind.
 
080315 - The roads are either gravel, rocks or just plain down the hill side.....we had wonderful 10 hours in the desert!
080315 - Veiene er enten grus, stein eller rett og slett ned fjellsida... vi hadde 10 fantastiske timer i ørkenen!

Page 1    Page 3